Aanvraag domeinkavel

Stichting Kadaster en Openbare Registers registreert eigendoms- en erfpachtrechten. Wenst u informatie over huur gronden, dan dient u bij Domeinbeheer te zijn.

Inschrijven voor overheidsterrein voor woningbouw (erfpacht) terrein bij het Domeinbeheer geschiedt als volgt:

U kunt zich inschrijven voor een terrein voor woningbouw middels het 'Aanvraagformulier terrein voor woningbouwdoeleinden' verkrijgbaar bij het Bureau Domeinbeheer. Bij het inschrijven dient u niet minderjarig te zijn en geen terrein in bezit te hebben. U dient bij het aanvragen van een terrein middels het Aanvraagformulier de volgende stukken in te leveren:

Randvoorwaarden:

 • Een uittreksel van het Bevolkingsregister niet ouder dan twee weken;
 • Een verklaring van de Openbare Registers i.v.m. het niet in eigendom of  erfpacht hebben van een terrein (indien gehuwd binnen gemeenschap van goederen tevens een verklaring van de huwelijkspartner);
 • Een kopie van de huwelijksakte indien gehuwd met huwelijkse voorwaarden;
 • Een kopie van uw geldig paspoort of identiteitsbewijs (sédula);

één plakzegel van tien (10)gulden. Het ingevulde Aanvraagformulier met bijbehorende stukken dient uitsluitend bij het Bureau Domeinbeheer ingeleverd te worden.

Eisen:

Bij toewijzing van een terrein voor woningbouw gelden de volgende eisen:

 • U dient meerderjarig te zijn (ouder dan 21 jaar);
 • U dient gevestigd te zijn op Curaçao (ingeschreven);
 • U dient geen terrein te hebben in eigendom, huur of erfpacht;
 • U dient financieel draagkrachtig te zijn en een inkomen lager dan ANG 70.000,-- per jaar te hebben.

Het toewijzen geschiedt conform de wachtlijst van Domeinbeheer, waarop mensen ingeschreven staan voor een terrein voor woningbouw. De wachtlijst kandidaat met de oudste datum van inschrijving komt het eerst in aanmerking.

Het proces verloopt als volgt:

Het proces verloopt als volgt:
 1. Het Domeinbeheer registreert het desbetreffende verzoek en plaats deze vervolgens op een wachtlijst.

 

 1. Indien het opgevraagde terrein zich in een ‘verkavelingsplan’ bevindt stuurt het Domeinbeheer het verzoek naar de O.W.(voorheen D.O.W.) voor de markering hiervan.

 

 1. Indien het terrein zich in een ‘buitenplan’ bevindt, en indien er geen ‘verkavelingsplan’ is, wordt het verzoek naar de R.O.P. (voorheen D.R.O.V.).

 

 1. R.O.P. bekijkt het verzoek nader en kan vervolgens bezien of deze in overeenstemming is met het ontwikkelingsplan van terreinen op Curaçao.

 

 1. Wanneer de R.O.P. akkoord gaat met het verzoek, wordt het verzoek teruggestuurd naar het Domeinbeheer met een positief advies.

 

 1. Vervolgens wordt door Domeinbeheer aan O.W. verzocht om de grenspunten van de kavel in het terrein zichtbaar te maken en deze te verzekeren. 

 

 1. Op zijn beurt stuurt de O.W. het verzoek terug naar het Domeinbeheer met de mededeling dat het terrein gereed is om gemeten te worden door het Kadaster.

 

 1. Het Kadaster meet en registreert het betreffende terrein; betreffende meetdocumenten worden geproduceerd en worden deze vervolgens naar het Domeinbeheer gestuurd.

 

 1. Vervolgens maakt het Domeinbeheer een Landsbesluit van Erfpacht, inclusief alle informatie m.b.t. het terrein, en stuurt deze naar de minister (Ministerie VVRP). Na goedkeuring door de Minister wordt deze teruggestuurd naar het Domeinbeheer.
   
 2. Samen met het Domeinbeheer, betreffende aanvrager en de notaris vindt de overdracht van het perceel plaats.
   
 3. De notaris verstuurt de akte naar het Kadaster voor registratie. Betreffende perceel wordt op naam van de aanvrager in de Openbare Registers van het Kadaster opgenomen met ‘erfpacht’ als zakelijkrecht.