Notaris

Rol van de notaris

De notaris is een juridisch adviseur. Zijn werk beperkt zich dus niet tot het opmaken van een stuk tekst op papier ('de akte'). De rol van een notaris start soms al bij besprekingen die aan de akte voorafgaan. Tijdens deze besprekingen stelt de notaris zich neutraal op. Hij weegt de belangen van álle betrokkenen af en treedt op als adviseur van beide partijen. De akte is een bindend document voor de betrokkenen. Om onjuistheden zoveel mogelijk te voorkomen, controleert de notaris alle gegevens die in de akte moeten komen. Als er onduidelijkheden zijn, roept hij de partijen op om nadere afspraken te maken.
 

Op notarissen rust een zwaarwegende zorgplicht, waarbij rekening moet worden gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. Wat houdt de zorgplicht van de notaris nu precies in? 

Wilsonderzoek

Allereerst vormt het wilsonderzoek een belangrijk onderdeel van de zorgplicht van de notaris. Het is namelijk de taak van de notaris om de bedoelingen van partijen zo juist en volledig mogelijk in de akte weer te geven, om misverstanden te voorkomen. Voordat de notaris de akte kan passeren, moet hij onderzoeken of de inhoud van de akte overeenkomt met de wil van partijen. De wilscontrole vraagt een actieve houding van de notaris; hij zal concrete vragen moeten stellen om de bedoeling van partijen te achterhalen.

Onderzoeksplicht

Naast de verplichting tot het verrichten van een wilscontrole bestaat de onderzoeksplicht van de notaris. Notarissen zijn verplicht om enerzijds de feiten in de akte te onderzoeken en anderzijds de toepasselijke wettelijke regels. Bij uitstek is het de taak van de notaris om te onderzoeken welke wetgeving van toepassing is en wat vereist is voor de totstandkoming van een geldige rechtshandeling. Daarbij is de notaris ook verplicht de gegevens die in de akte worden opgenomen en de feiten die daaraan ten grondslag liggen te controleren op hun juistheid.

Informatieplicht

Tenslotte rust op notarissen de verplichting om cliënten te informeren over de juridische betekenis en de rechtsgevolgen van de akte. Deze informatieplicht hangt nauw samen met de wilscontrole: de notaris moet controleren of partijen beseffen welke rechten en verplichtingen voortvloeien uit de in de akte opgenomen rechtshandeling. In dat kader is het  noodzakelijk om partijen uitleg te geven over de inhoud en de juridische gevolgen van de rechtshandeling.
 

Schending van elk van voornoemde verplichtingen leidt in beginsel tot aansprakelijkheid van de notaris. 

 

Lees meer over het overdrachtsproces m.b.t. onroerendezaken.

Hier vindt u meer informatie over de tarieven van de Notarissen.