Deurwaarders

Beslaglegging op onroerende zaken geschiedt door de deurwaarder.

Beslag op onroerende zaken

Beslaglegging op onroerende zaken zoals huizen of bedrijfspanden is ook mogelijk. Dit beslag zal vaak gelegd worden door de hypotheekhouder, wanneer de schuldenaar zijn hypotheek niet betaalt, maar het beslag kan ook gelegd worden door een andere schuldeiser. De hypotheekhouder heeft dan wel voorrang op de opbrengst.

 

Ook hier krijgt de schuldenaar eerst van de deurwaarder een termijn van twee (en soms drie) dagen om te voldoen aan het gerechtelijke vonnis voordat beslag wordt gelegd. De beslaglegging vindt pas daadwerkelijk plaats wanneer daar niet aan wordt voldaan. Het beslag wordt dan door de deurwaarder gelegd door een proces-verbaal op te maken, dit in te schrijven in de openbare registers en de schuldenaar een afschrift van het proces-verbaal te overhandigen.

 

Net als bij de beslaglegging op roerende zaken is de schuldenaar niet meer beschikkingsbevoegd nadat het beslag gelegd is. Verkopen, verhuren, verpachten of bezwaren met een beperkt recht (zoals bijvoorbeeld een recht van hypotheek) is niet meer mogelijk.

 

 

Na de beslaglegging zal de onroerende zaak geveild worden om met de opbrengst de schuldeisers te voldoen, of zal deze ontruimd worden om teruggegeven te worden aan de eigenaar (vaak de verhuurder).

 

Het is dus daarom van essentieel belang om de huidige status van een perceel op te vragen bij het Kadaster en Openbare Registers. Een perceel waarop er een hypotheek gevestigd is of beslag gelegd is mag niet verhandeld worden.